Ārpakalpojuma personāla vadības speciālists jūsu uzņēmumam

Ja uzņēmumā šobrīd vēl nav in-house personāla speciālista, tad lielisks risinājums personāla speciālistu piesaistīt ārpakalpojumā, lai nodrošinātu pilnvērtīgu personāla vadības procesu.

Realizējamo iespējamo HR funkciju, procesu saraksts (piemēri):

 • Personāla lietvedības nodrošināšana (darba līgumu, dažādu rīkojumu u.c.dokumentu par personālstastāvu sagatavošana, sistematizēšana, uzglabāšana, arhivēšana);
 • Atbalsts elektronisko sistēmu ieviešanā uzņēmumā HR jomā (darbinieku uzskaites, novērtēšanas, atlases, iekšējās komunikācijas u.c. sistēmas);
 • Personāla politikas izstrāde un realizācija (sadarbībā ar vadību);
 • Personāla stratēģijas izstrāde un realizācija (sadarbībā ar vadību);
 • Uzņēmuma vērtību izstrāde/ aktualizācija, to komunicēšana darbiniekiem;
 • Sadarbība par uzņēmuma tēla veidošanas jautājumiem (no HR aspekta);
 • Amata aprakstu aktualizācija, izstrāde (sadarbībā ar vadītājiem);
 • Amatu saraksta un struktūrshēmas izveide un aktualizācija;
 • Darbinieku atlases nodrošināšana (t.sk., vadītāju apmācība par kompetenču interviju vadīšanu);
 • Iekšējo normatīvo aktu izstrāde par personāla jautājumiem;
 • Personāla atlases rezultātu analizēšana;
 • Statistikas datu sagatavošana par personālu;
 • Onboarding procesa izstrāde (sadarbībā ar vadību), tā realizēšana ikdienā;
 • Kompetenču modeļu izstrāde/ aktualizācija uzņēmumā (sadarbībā ar vadību);
 • Darbinieku darba izpildes un kompetenču novērtēšanas procesa izstrāde un realizēšana ikdienā; vadītāju apmācība darbam ar novērtēšanas instrumentiem;
 • Atbalsts vadītājiem darbinieku individuālo mērķu un/ vai KPI noteikšanā;
 • Darbinieku motivācijas sistēmas izstrāde/ aktualizācija;
 • Darbinieku mācību un attīstības sistēmas izveide un nodrošināšana (atbilstoši stratēģijai);
 • Atalgojuma un motivācijas sistēmas izstrāde un aktualizācija;
 • Iekšējo darba attiecību monitorēšana, savlaicīga problēmu identificēšana (t.sk., stresa, izdegšanas, mobinga, bosinga gadījumu monitorēšana) (sadarbībā ar vadītājiem);
 • Emocionālās inteliģences attīstības veicināšana uzņēmumā;
 • Labbūtības programmas izstrāde un realizācija;
 • Pārmaiņu vadības nodrošināšana, atbalsts vadībai pārmaiņu procesā;
 • Offboarding procesa izveidošana un realizēšana uzņēmumā;
 • Aptauju izstrāde un rezultātu analīze par dažādiem ar personālu saistītiem jautājumiem;
 • Aprūpētā darba uzteikuma koncepcijas realizācija uzņēmumā (gadījumā, ja darba devējs vēlas atbalstīt darbinieku, kuram uzteikts darba līgums);
 • Atsevišķu HR projektu realizācja uzņēmumā.

Jautājumi, uz kuriem uzņēmuma vadībai būtu vērtīgi sagatavot atbildes pirms sarunas par personāla vadības ārpakalpojumu:

1. Kāds ir vadības viedoklis/priekšstats par to, kas būtu jādara personāla vadības partnerim/ ārpakalpojuma sniedzējam?

2. Kādas darbības HR jomā veiktas līdz šim:

 • Vai uzņēmumā ir izstrādāta/ noteikta stratēģija turpmākajiem 2-3 gadiem?  Vai tajā ir ietverti arī jautājumi, kas saistīti ar darbinieku attīstību uzņēmumā?
 • Kādas iekšējās kārtības vai vadlīnijas ir izstrādās attiecībā uz HR procesiem? (darba kārtības noteikumi, novērtēšanas kārtība, atalgojuma noteikšanas politika utml.)
 • Vai darbiniekiem (arī vadītājiem) tiek noteikti mērķi vai uzstādīti KPI?
 • Vai darbinieki tiek vērtēti? (ikgadējā novērtēšana)
 • Vai darbinieki tiek apmācīti? (ievadmācības, darba drošības ievadmācības, par aktuāliem jomas jautājumiem? u.c.) Apmēram cik % no atalgojuma fonda gadā tiek noteikti kā mācību budžets?
 • Kā tiek motivēti darbinieki uzņēmumā? (atalgojuma līmenis, bonusi, labumi, labbūtības pasākumi, veselības apdrošināšana, priekšrocības u.c.)
 • Vai uzņēmumā ir noteiktas vērtības, kā arī, vai darbinieki zina un apzinās šīs vērtības?
 • Kādi iekšējie pasākumi tiek nodrošināti uzņēmumā darbiniekiem (formālie, neformālie)?
 • Kā uzņēmuma vadība vērtē psiho-emocionālo klimatu uzņēmumā? (darbinieki ir vairāk norūpējušies vai priecīgi, vairāk stresā vai produktīvi, vairāk apjukuši vai informēti, vairāk izjūt nteaisnību pret sevi vai jūtas novērtēti, vairāk ir izsmelti vai produktīvi (uzskaitījums provizorisks, ne vienmēr var pretnostatīt tieši šis kvalitātes)).
 • Kā līdz šim notikusi atlase uz vakantajiem uzņēmuma amatiem?
 • Ar ko uzņēmums atšķiras no citiem līdzīgiem uzņēmumiem (ar ko ir labāks, lai potenciālie darbinieki izvēlētos uzņēmumu kā savu darba vietu, kā arī esošie darbinieki paliktu strādāt tajā?)

3. Kas ir prioritārais no HR procesiem, kurus vadība vēlas attīstīt uzņēmumā tuvākā gada laikā?

Ja Jums ir interese aprunāties detalizētāk par šo pakalpojumu, atstājiet ziņu. Mēs sazināsimies, lai ieplānotu klātienes vai attālināto tikšanos tuvākajā laikā.