DarbaGuru vērtības un kultūra

DarbaGuru komandas vērtības izteiktas 3 A principā:

1. Attieksme

Personiska, atbildīga un profesionāla (izvērtējam, apzināmies savas spējas un  resursus, sniedzam padomu un atgriezenisko saiti) attieksme. Darīt darbu ar sirdi un personisko iesaisti un ieinteresētību. Kvalitāte pār kvantitāti. 

2. Atklātība

Izrunāt gan komandas iekšienē, gan ar klientiem (darba devēju, kandidātu) gan pozitīvos, gan negatīvos situācijas aspektus, atzīt kļūdas un rast risinājumu.

3. Attīstība

Nepārtraukta pilnveidošanās (individuāli un komandā), mācīšanās, jaunu metožu un tehnoloģiju ieviešana darba procesā. Sekošana jaunākajām tendencēm un tirgus situācijas monitorēšana.

DarbaGuru kultūru raksturo:

1. Dziļās attiecības

Attiecību veidošana un kopšana ilgtermiņā starp komandas biedriem, klientiem, kandidātiem, partneriem un ieteicējiem. Vērība vienam pret otru.

2. Inteliģence

Sasveicināšanās, laipna uzņemšana, smaids, komplimenti, uzslavas, panākumu  svinēšana, nepadošanās izaicinājumu priekšā.

3. Katrs pelna no tā, cik pelna uzņēmums

Katrs atbildīgs par sava darba rezultātu un ienākumiem (individuālajiem un komandas), kā arī savas un citu komandas biedru lomas izprašanu.

4. Caurspīdīgums

Katrs zina uzņēmuma misiju, vīziju, finanšu mērķus, reālos ikmēneša ienākumus, attīstības prioritātes. Ikviens komandas biedrs var iesaistīties to plānošanā, apspriešanā un attīstības veicināšanā.

5. Kopstrāde

Sistemātiska kopā būšana informācijas un enerģijas apmaiņai. Regulāras komandas tikšanās, lai apspriestu operatīvos jautājumus un vienotos par darbību plānu, kā arī atbalstītu viens otru. Atbildība par laika un kopstrādes telpas izmantošanas plānošanu koplietotā plānotājā, sociālo tīklu vai mobilo sarakstes rīku grupās. Cieņa pret otra komandas biedra laika un enerģijas resursiem.

6. Mūžizglītība

Katrs komandas biedrs tendēts uz pašizglītošanos, pilnveidošanos, regulāru semināru, kursu, meistarklašu, konferenču, tīklošanas u.tml. pasākumu apmeklēšanu. Profesionālās  literatūras lasīšanu un personīgā zīmola stiprināšanu.